1-پروتال داخلی بانک آینده

 طراحی پرتال داخلی بانک آینده با استفاده از شیرپوینت

نمای صفحه اصلی سایت به صورت زیر می باشد

2- سامانه مدیریت امور تطبیق:

 سامانه مدیریت امور تطبیق

در این سامانه تطبیق بخش نامه های داخلی بانک با قوانین بانک مرکزی صورت می گیرد

3- سامانه گزارشات هوش تجاری بانک آینده

 سامانه گزارشات هوش تجاری بانک آینده

در این سامانه گزارشات مختلف مربوط به بانک ارائه می شود از جمله گزارش حساب،کارت،چک،مشتری،بانکداری الکترونیک،تسهیلات،تراکنش و فرآیندهای پروتال بانک ارائه می شود  (اسکرین شات برای خروجی گزارشات)

4-سامانه مدیریت امور قراردادها

 سامانه مدیریت امور قرارداده

این سامانه جهت ایجاد قراردادها بین بانک و پیمانکاران می باشد

5- سامانه معاونت بانکداری الکترونیک

 سامانه معاونت بانکداری الکترونیک

در این سامانه لینک سایت های مختلف از جمله امور طرح و توسعه،امور نرم افزار،استانداردها و دستورالعمل ها،خدمات و محصولات جدید معاونت بانکداری الکترونیکی،پول رسان دستگاه خودپرداز،اداره عملیات بانکداری الکترونیک و پروژه های ویژه بانکداری الکترونیکی قرار گرفته است و شامل تعدادی فرم و اسناد عملیاتی می باشد

6- سامانه تجارت الکترونیک فردا

 سامانه تجارت الکترونیک فردا

این سامانه جهت مدیریت دستگاه های پوز می باشد

7- سامانه معاونت مالی و سرمایه گذاری

 سامانه معاونت مالی و سرمایه گذاری

این سامانه جهت رسیدگی به امور مالی سازمان طراحی شده و شامل فرم ها و فرآیندهای مالی خاص خود می باشد

8 -سایت مرکز تحقیقات و مطالعات بازار

 سایت مرکز تحقیقات و مطالعات بازار

شامل سامانه های مختلف اداره تحقیقات و مطالعات بازار می باشد

9 -سایت دفتر طراحی خدمات و محصولات

 سایت دفتر طراحی خدمات و محصولات

سایت معرفی محصولات بانک آینده می باشد

10 -سایت اداره تعالی سازمانی

 سایت اداره تعالی سازمانی

شامل سامانه های اداره تعالی سازمانی می باشد

11- سامانه خدمات شعب

 سامانه خدمات شعب

این سامانه شامل اعلانات مربوط به شعب می باشد

12- سامانه درخواست صدور دسته چک

 سامانه درخواست صدور دسته چک

این سامانه جهت ثبت درخواست صدور دسته چک های مختلف می باشد

13- سامانه مدیریت استراتژیک

 سامانه مدیریت استراتژیک

در این سامانه میزان تحقق اهداف استراتژیک بانک از طریق تخصیص وظیفه به واحدها عرض یابی و گزارش گیری می شود

14- سامانه بازاریابی و امور شعب

 سامانه بازاریابی و امور شعب

سایت اداره بازاریابی و امور شعب می باشد (نمونه داشبورد مناطق اضافه گردد)

15- سامانه ثبت و پیگیری درخواست های پارس لاجیک

 سامانه ثبت و پیگیری درخواست های پارس لاجیک

اتصال به سامانه CRM بانک و دریافت تقاضاها توسط واحد مربوطه

16- سامانه مراجعه پیمانکاران به شعب

 سامانه مراجعه پیمانکاران به شعب

اعتبارسنجی پرسنل شرکت های تابعه جهت ورود به شعب بانک این سامانه با اتصال به سامانه ثبت احوال اطلاعت هویتی را چک می کند

17- سامانه مرکز اسناد قراردادی

 سامانه مرکز اسناد قراردادی

این سامانه اسناد اداره امور قراردادها را مدیریت و بازیابی می کند

18- سامانه وصول مطالبات

 سامانه وصول مطالبات

در این سامانه کلیه تسهیلات بانک مدیریت شده و گزارش های مربوطه ارائه می گردد

19- سامانه مدیریت امور نرم افزار

 سامانه مدیریت امور نرم افزار

شامل سامانه های اداره امور نرم افزار می باشد

20- دانشنامه معاونت مالی

 دانشنامه معاونت مالی

اطلاعات مربوط به اداره مالی در این سامانه می باشد

21- سامانه اداره حسابداری کل

 سامانه اداره حسابداری کل

در این سامانه چک لیست های مرتبط با مالی بین شعب و اداره مالی تبادل می شود

22-سامانه تشخیص و مدیریت تقلب در تراکنش های بانکی

 سامانه تشخیص و مدیریت تقلب در تراکنش های بانکی

23- سامانه همیار مشتری

  سامانه همیار مشتری

همیار مشتری سامانه ای است که با هدف آسان تر نمودن ارایه خدمات بانکی و کاهش زمان بهره مندی از خدمات بانکی طراحی و پیاده سازی شده است در این سامانه مشتری تنها اطلاعات اصلی را به صورت الکترونیک وارد کرده و سایر اطلاعات مربوطه توسط سامانه تکمیل می شود و بعد درشعبه پرینت تهیه میشود با استفاده از این سامانه نیاز به پر کردن دستی فرم در شعب نیست

24- سامانه وکالت نامه مشتریان

 سامانه وکالت نامه مشتریان

در این سامانه وکالت نامه های مشتریان ثبت و بازیابی می شود

25- سامانه اداره بازارافزایی

 سامانه اداره بازارافزایی

سامانه های مرتبط با اداره بازار افزایی

26- ریسک و مبارزه با پولشویی

 ریسک و مبارزه با پولشویی

27- اداره عملیات بانکداری الکترونیکی

 اداره عملیات بانکداری الکترونیکی

28- سامانه مدیریت عملکرد واحدهای ستادی بانک آینده

 سامانه مدیریت عملکرد واحدهای ستادی بانک آینده

عملکرد بر اساس اهداف اعلام شده از سوی مدیریت مورد ازیابی قرار می گیرد

29-سایت روابط عمومی

 سایت روابط عمومی

30- معاونت بانکداری سرمایه گذاری

 معاونت بانکداری سرمایه گذاری

31- اداره رفاه کارکنان

 اداره رفاه کارکنان

32- سامانه بازاریابی مجدد مشتریان

 سامانه بازاریابی مجدد مشتریان

این سامانه به منظور مدیریت مشتریان رویگردان و مذاکره تلفنی و حضوری با آنان ایجاد شده است در این سامانه خروجی داده های هوش تجاری به صورت وظیفه مذاکره به شعب ارسال می گردد و بعد از تماس با مشتری تغییرات روند داده ها نظارت و پیگیری می شود و گزارشات لازم اعلام می گردد همچنین شعب می توانند راسا مشتریان را اعلام و مذاکره انجام دهند

33- سامانه تابش

 سامانه تابش

ارسال وظیفه اصلاح اطلاعات مشتریان توسط این سامانه صورت می گیرد

34- گروه بازاریابی همکاران ستادی

گروه بازاریابی همکاران ستادی

در این سایت فعالیت های بازاریابی همکاران ستادی مدیریت و گزارش دهی می شود

35- سامانه مدیریت جامع و فراگیر نمونه امضا

 سامانه مدیریت جامع و فراگیر نمونه امضا

این سامانه جهت ذخیره نمونه امضا روسای شعب بانک به کار می رود

36- پروژه های ویژه بانکداری الکترونیک

  پروژه های ویژه بانکداری الکترونیک

37- کمیته امور ورزشی

 کمیته امور ورزشی

جهت ثبت علایق ورزشی کارکنان و ایجاد کلاس های مربوطه به کار می رود

38- سایت استانداردها و دستورالعمل ها

 سایت استانداردها و دستورالعمل ها

بارگزاری دستورالعمل های بانک آینده در آن صورت می گیرد

39- سامانه مشارکت تیمی

 سامانه مشارکت تیمی

پیشنهادات تیم های بانک برای موضوعات اعلام شده مشاهده و برسی می گردد

40- کتابخانه مجازی بانک آینده

 کتابخانه مجازی بانک آینده

در این سایت آپلود کتاب های کاربران وبازیابی آن ها صورت می گیرد

41- دانشنامه دفتر طراحی خدمات و محصولات

 دانشنامه دفتر طراحی خدمات و محصولات

یک ویکی می باشد که اطلاعات محصولات جدید در آن ثبت می گردد