شرکت رهیاب رایان فردا عضو گروه ایران رینیل، حامی برگزاری رویداد چالشهای راه اندازی و مدیریت فروشگاه