مصاحبه مدیرعامل شرکت رهیاب رایان فردا با مجله سیمای بانکداری

ما سعی کرده ایم صرفا به فروش دستگاه نپردازیم بلکه در کنار آن تحولی در صنعت پرداخت مبتنی بر اندروید ایجاد نماییم و با تبدیل آن به محصولات متنوع به عنوان یک راهکار جامع در اختیار مشتریان در صنوف مختلف قرار دهیم. این را کاوه طهماسبی مدیرعامل شرکت رهیاب رایان فردا میگوید.

لطفــا دربــاره شــرکت رهیــاب رایــان  فــردا و فعالیتهــای ایــن شــرکت توضیــح بفرماییــد.

رهیــاب رایــان فــردا، شــرکت بــا ســابقه ای اســت کــه از ســال 1386 فعالیــت خــود را آغـاز کـرده و چنـد سـال ابتدایـی فعالیتـش را بــه تولیــد سیســتم های ســازمانی و نرمافــزار پرداختــه اســت. در ســال 1392 بازبینــی و بازنگــری در اهــداف و اســتراتژی شـرکت رخ داد و تصمیـم گرفته شـد شـرکت در حـوزه پرداخـت شـروع بـه فعالیـت کنـد. اخــذ نمایندگــی محصــولات و تجهیــزات معتبــر صنعــت پرداخــت از اولیــن اقدامــات ایــن شــرکت بشــمار مــی آیــد. در حــال حاضـر شـرکت رهیـاب، نمایندگـی انحصاری برنــد SZZT را در ایــران و خاورمیانــه در اختیــار دارد. همچنیــن جهــت تکمیــل سـبدکالایی خـود اقـدام بـه اخـذ نمایندگـی از برنـد Aisino روی چنـد مـدل خـاص نیـز نمــوده اســت. در ســال 1397 نیــز جهــت دریافــت مجــوز در حــوزه ی پرداخــت یــاری اقــدام و پــس از اخــذ آن شــروع بــه گســترش فعالیــت در ایــن حــوزه نیــز نمــوده ایــم.

در خــط کســب و کاری تجهیــزات پرداخــت، عــاوه بــر خــود دســتگاه کارتخــوان چــه خدماتــی را بــه مشــتریان ارائــه میکنیــد؟

در ایــن رابطه،مــا بــا ایجــاد تحــول در حــوزه  فنــاوری پرداخــت مبتنــی بــر اندرویــد و محصــولات نرم افــزاری و ســخت افزاری یــک راهـکار جامـع در اختیـار مشـتریان قـرار داده ایــم. چیــزی کــه به طــور قطعــی میتوانــم ادعــا کنــم ، ایــن اســت کــه در صنعــت پرداخــت پایانــه ی فروشــگاهی اندرویــد شــرکت رهیــاب رایــان نســبت بــه رقبــا پیشــتاز بــوده و جایــگاه مناســبی را در بــازار کســب کــرده اســت . شــرکت رهیــاب رایــان در حــوزه ی فــروش و بازاریابــی خــود در دو بخــش B2B و B2C فعالیــت مــی نمایــد کــه در بخـش B2C خـود پـروژه هـای ارزشـمندی را بــا همــکاری شــرکت هــای نــرم افــزاری و در اتصــال بــه ســوئیچ چندیــن PSP اجــرا نمــوده اســت. همچنیــن در بخــش B2B بــا شــرکت هــای متعــددی از جملــه تجــارت الکترونیــک هــا (PSP) و بانــک هــا همــکاری داشــته و در حــال حاضــر بســیاری از آنهــا از محصــولات ایــن شــرکت در پــروژه هــای متعــددی اســتفاده مــی نماینــد. یکــی دیگــر از نقـاط قـوت ایـن شـرکت داشـتن تیـم فنـی قــوی بــوده کــه در کمتریــن زمــان ممکــن پـس از طـرح پـروژه آن را اجـرا مـی نماینـد کــه از جملــه مــی توانــم بــه اتصــال ســوئیچ 10شـرکت PSP در محیـط تسـتی و عملیاتـی اشــاره نمایــم.

همچنیـن در حـال مذاکـره بـا اپلیکیشـنهای موبایلــی پرکاربــرد بــازار هســتیم تــا بتوانیــم نرم افـزار آنهـا را بـر روی پایانـه فروشـگاهی اندرویـد خـود پیـاده سـازی کنیـم تـا عـاوه بـر 4 عمـل اصلـی پرداخـت امکاناتـی از جمله کارت بــه کارت، استعلامات و ... را بعنــوان ارزش افــزوده در اختیــار مشــتریان قــرار دهیــم. در عیــن حــال برنامه ریــزی کرده ایــم کـه امکانـات پرداختیـاری خودمـان را در دو بسـتر اندرویـد و IOS گسـترش دهیـم . راهــکار اندرویــدی مــا در اصنــاف و کســب و کارهــای مختلــف قابــل اســتفاده اســت و آمادگــی همــکاری بــا هــر صنــف و نرم افــزار تخصصــی آن صنــف را داریــم. پروژه هــای عملیاتــی بســیار خوبــی در اصنــاف مختلــف و به ویــژه در صنــف رســتوران و حــوزه پخـش و توزیـع کالا داشـته ایم و بـا اسـتفاده از محصولات مــا امــور مختلفــی، ماننــد سـفارشگیری، پخـش و تحویـل کالا در حـال انجـام اسـت. حوزه هـای مختلفـی وجـود دارد کـه کارتخـوان اندرویـدی مـا توانایـی دارد در آنهــا کار کنــد. بــه عنــوان مثــال در زمینــه پـروژه هوشـمند سـازی جایـگاه های سـوخت بـا طراحـی سـامانه هوشـمند سـازی مبتنـی بــر دو مــدل پرداخــت (پرداخــت بــا کارت بانکـی و پرداخـت مبتنـی بـر Code QR) بـا همـکاری شـرکت هـای PSP توانسـته ایـم از پیشــتازان در ایــن پــروژه باشــیم.

در ســال جــاری بــا مشــکالت ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا درگیــر بوده ایــم، بــرای عکس العمل مناســب قبــال ایــن رویــداد چــه اقداماتــی انجــام دادهایــد و چــه تأثیــری بــر فعالیتهــای شــما داشــته اســت؟

دوران کرونــا باعــث بــروز مشکلات زیــادی بــرای زندگــی همــه مــردم شــده اســت. بیمــاری و از دســت دادن عزیــزان اتفاقاتــی  تحــت تأثیــر بــود کــه جامعــه را شــدیدا قــرار داد و متأســفانه هنــوز هــم درگیــر آن هسـتیم. امـا از طرفـی مـردم را بـه اسـتفاده از خدمــات الکترونیکــی ترغیــب کــرد. بــه عنـوان نمونـه در حـال حاضـر مـا بـه صـورت شــفاف میبینیــم ســرویس های اینترنتــی کــه خدمــات آنالیــن ارائــه می دهنــد، بســیار رایــج شــده و شــرکتها در ایــن حــوزه در رقابــت تنگاتنــگ بــا یکدیگــر هســتند. در نتیجــه مــا هــم بــه عنــوان شــرکتی کــه در حــوزه پرداخــت فعالیــت میکنیــم، ســعی کردیــم تمرکزمــان را بیشــتر بــه ســمت حوزه هــای نرمافــزاری ســوق دهیــم و آن را تقویـت کنیـم. تلاسمان ایـن بـوده بـا ارائـه ســرویس های بهتــر در بســتر IPG و MPG بتوانیــم کاری کنیــم کــه مــردم دسترســی بهتــری بــه ایــن خدمــات و ســرویس ها داشــته باشــند. به عنــوان مثــال در ایــن حــوزه مــا بــا اســتفاده از ســرویس های پرداختیـاری کـه مجـوز آن را داریـم، سـعی کردیــم نرم ُ افــزاری بــه نــام کــرور را فراهــم کنیــم و در حــال انجــام اقدامــات مربــوط بــه برندینــگ و بازاریابــی آن هســتیم. ایــن نرم افــزار بــر پایــه خدمــات پرداختیــاری ایجــاد شــده، امــا اکثــر امکاناتــی را کــه نرم افزارهــای بــزرگ پرداختــی و psp ارائــه می دهنــد، می تــوان بــا اســتفاده از ایــن نرم افـزار اجـرا کـرد کـه کمـک بسـیار خوبـی بــه پذیرنده هــای مــا در حــوزه پرداختیــاری کـرده اسـت. علاوه بـر آن سـعی کـرده ایم در ایـن حـوزه خدماتـی ماننـد دریافـت گـزارش بــرای پذیرنــدگان را فراهــم نماییــم. طبیعتــا اســتفاده از چنیــن نرم افزارهایــی مزایایــی بــرای عمــوم مــردم دارد کــه می تــوان بــه اســتفاده از امکانــات CODE QR در پرداخــت اشــاره کــرد. کســب وکارهای ســاده و نوپــا به راحتــی می تواننــد از ایــن ابــزار بــا امنیــت  کاملاً بالا و بــرای پرداختشــان اســتفاده نماینـد کـه مـورد تأییـد PSP و شـاپرک هـم باشـد. همچنیـن بـه امکانـات دیگـری ماننـد پرداخــت عــوارض، استعلام ها، پرداخــت قبــوض و... نیــز مــی توانــم اشــاره نمایــم.

اســتراتژی شــما بــرای ســال آینــده چیســت و در چــه حــوزهای تمرکــز بیشــتر داریــد؟

یکــی از برنامه هــای مــا تمرکــز بــر روی نرم ُ افــزار کــرور اســت کــه تــاش می کنیــم بــا آغــاز ســال جدیــد، اقدامــات برندینــگ ایــن محصــول را بــه حداکثــر برســانیم و نســخه نهایــی آن را در اختیــار عمــوم قــرار دهیــم. همچنیــن ســعی میکنیــم روی برندهــای جدیــدی در ارتبــاط بــا پایانــه هـای فروشـگاهی موجـود در دنیـا کار کنیـم کــه خــود موجــب تکمیــل ســبد کالاییمـان مـی شـود . تحقیقـات زیـادی از سـوی تیــم بازرگانــی مــا در حــال انجــام اســت تــا بتوانیــم برندهــای بهتــر و به صرفه تــر را وارد بــازار کنیــم. در بخــش پرداختیــاری امیدواریــم در صنعـت پرداخـت کشـور، بـه ویـژه در حـوزه پرداختیــاری تحولات مناســبی از ســوی قانونگـذار رقـم بخـورد. مشـکلی کـه در حال حاضــر در ایــن حــوزه وجــود دارد، معضلات رگولاتوری اســت. در کشــورهای مختلــف شــاهد قــدرت گرفتــن و رشــد شــرکتها در ایـن حـوزه هسـتیم کـه ایـن امـر بـه توسـعه تــوان اقتصــادی آن کشــور کمــک میکنــد. مثلا اگــر کشــوری ماننــد هنــد را بررســی کنیــم، میبینیــم بــا قانونگــذاری مناســب و ایجــاد شــرایط مناســب چقــدر توانســته پیشــرفت و توســعه یابــد. شــرکت هایی ماننــد گــوگل و مایکروســافت هــم وارد ایــن کشــورها شــده و منجــر بــه رشــد و توســعه صنعــت آنهــا شــده اند. امــا متأســفانه در ایــران بــا محــدود کــردن قوانیــن یــا عــدم قانونگـذاری شـفاف و مناسـب در ایـن حـوزه، کار بــه جایــی رســیده پرداختیــاران پــس از چنـد سـال فعالیـت جـدی و تلاش، حمایتـی را شــاهد نیســتند. فکــر میکنــم نیــاز بــه همــت قانونگــذاران داریــم.


ایمیل